มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2562

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 138 รายการ หน้า: 1 2 3 4 5 6 [7]
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14391 บ.ออฟฟิศ แคร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด ค่าวัสดุสำนักงาน OC45050752 52,800.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045078 11/06/61 ส่วนการเงิน
14365 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) ค่าเวชภัณฑ์ PIS-180521-063 2,100.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037510 06/06/61 ส่วนการเงิน
14310 หจก.ยูวีเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง 2002 ค่าจ้างซ่อมแซมพร้อมติดตั้งชุดควบคุม 94,160.00 ธนาคารกรุงเทพ/00044683 16/05/61 ส่วนการเงิน
14295 บริษัท เชียงแสง (เชียงราย) จำกัด ค่าตรวจเช็คสภาพ ซ่อมแซม และบำรุงรักษารถยนต์ BI6104034 7,322.01 ธนาคารกรุงเทพ/00044650 11/05/61 ส่วนการเงิน
14288 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วิชั่น วัสดุงานศัลยกรรม IV1801002 29,540.00 ธนาคารกรุงเทพ/00043845 08/05/61 ส่วนการเงิน
14231 หจก.กรชาดา คืนหลักประกันสัญญา สัญญาเลขที่046/2560 7,725.00 ธ.กรุงเทพ/00043711 25/04/61 ส่วนการเงิน
14079 บจก.พี.ซี.ซี.เจนเนอรัลซัพพลาย ค่าจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 002096 5,350.00 ธ.กรุงเทพ/00037284 16/03/61 ส่วนการเงิน
14046 บจก.วาเซเทค ค่าจ้างบริการขนส่งมวลชน 2561/003 638,731.00 ธ.กรุงเทพ/05028208 05/03/61 ส่วนการเงิน
14034 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ค่าเวชภัณฑ์ยา 6104245 1,170.00 ธ.กรุงเทพ/00037233 05/03/61 ส่วนการเงิน
14015 บจก.เชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ 25853 74,000.00 ธ.กรุงเทพ/0004222 23/03/61 ส่วนการเงิน
13998 บจก.เอ็กซา ซีแลม (สาขาเชียงราย) ค่าจ้างทำทันตกรรมเดือน ต.ค.60 CRBI-1711-000081,CRBI-1711-000080 41,389.40 ธ.กรุงเทพ/00037187 21/02/61 ส่วนการเงิน
13959 บจก.เอ็กซา ซีแลม (สาขาเชียงราย) ค่าจ้างทำทันตกรรม CRBI-1709-000062,CRBI-1709-000063 55,700.00 ธ.กรุงเทพ/00037161 09/02/61 ส่วนการเงิน
13955 น.ส.จิณห์วรา จินดามณี ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 01-03 38,000.00 ธ.กรุงเทพ/00041901 06/02/61 ส่วนการเงิน
13944 บจก.มิชชั่่น ที ค่าวัสดุไฟฟ้า 6101-22 30,200.00 ธ.กรุงเทพ/05028106 06/02/61 ส่วนการเงิน
13911 บจก.เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 0078030,0077477 35,960.00 ธ.กรุงเทพ/00041702 25/01/61 ส่วนการเงิน
13817 บจก.อินโนเวทีฟ คอนสตรัคชั่นพาวเวอร์ พลัส คืนเงินหลักประกันสัญญา 92,260.70 ธ.กรุงเทพ/05028005 08/01/61 ส่วนการเงิน
13718 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ค่าเวชภัณฑ์ยา 6029944,6030829 7,200.00 ธ.กรุงเทพ/00036934 04/12/60 ส่วนการเงิน
13606 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ค่าเวชภัณฑ์ยา 6021968 1,800.00 ธ.กรุงเทพ/00033075 19/10/60 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร