มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 149 รายการ หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14596 บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) ค่าเวชภัณฑ์ยา 6107/10573 1,500.00 ธ.กรุงเทพ/00037702 23/07/61 ส่วนการเงิน
14595 บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) ค่าเวชภัณฑ์ยา 6107/10572 4,260.00 ธ.กรุงเทพ/00037708 25/07/61 ส่วนการเงิน
14593 บจก.เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ง.29 6101405 166,598.00 ธ.กรุงเทพ/00045844 23/07/61 ส่วนการเงิน
14580 นายฤทธิรงค์ อุปรา ค่ามู่ลี่ 15/0703 3,700.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045829 23/07/61 ส่วนการเงิน
14579 น.ส.ชญาภา ทรัพย์บท ค่าวัสดุสำนักงาน 059/39,059/40 90,380.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045830 23/07/61 ส่วนการเงิน
14577 นายอนนต์ ขันทะพันธ์ ค่าซ่อมเครื่องกรองน้ำ 002/006 3,200.00 ธนาคารกรุงเทพ/0005813 20/07/61 ส่วนการเงิน
14576 นายชยุตม์ เตโชถัมภ์ ค่ากรวยน้ำกระดาษ 037/1817 3,852.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045814 20/07/61 ส่วนการเงิน
14569 นางพัสญษ วนะชีวิน ค่าชุดปฏิบัติการช่าง 6,545.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045743 18/07/61 ส่วนการเงิน
14561 นางวิไลรัตน์ เพชรพันธ์ุ คืนหลักประกันสัญญา 5,142.30 ธนาคารกรุงเทพ/00045727 17/07/61 ส่วนการเงิน
14549 หกจ.ภิญโญฟาร์มาซี ค่าเวชภัณฑ์ยา 6118728 2,000.00 ธ.กรุงเทพ/00037657 16/07/61 ส่วนการเงิน
14539 บจก.เอ็กซา ซีแลม (สาขาเชียงราย) ค่าจ้างทำทันตกรรมเดือน ก.พ.61 CRBI-1803-000023,CRBI-1803-000021 40,215.00 ธ.กรุงเทพ/00037648 12/07/61 ส่วนการเงิน
14515 บ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องเอกซเรย์ 21806140 33,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037626 04/07/61 ส่วนการเงิน
14504 บ.บีริส(ประเทศไทย)จำกัด ค่าผลิตภัณฑ์ผิวหนัง SI18-17171 16,525.10 ธนาคารกสิกรไทย/78379812 03/07/61 ส่วนการเงิน
14498 บ.โปลิิฟาร์ม จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา IVU-61020141 2,200.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037617 03/07/61 ส่วนการเงิน
14493 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ T6106/10524 36,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037598 28/06/61 ส่วนการเงิน
14486 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 91101006330 8,700.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037604 02/07/61 ส่วนการเงิน
14482 บ.เชียงใหม่ วีเอ็ม จำกัด ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ IV1806033 3,649.00 ธนาคารกรุงเทพ/00044758 02/07/61 ส่วนการเงิน
14481 น.ส.ชญาภา ทรัพย์บท ค่าวัสดุอุปโภค 059/19 16,578.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045460 02/07/61 ส่วนการเงิน
14480 หจก.เชียงรายเทคโนคอม ค่าสาย HDMIแบบแบน 50661/0048 2,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045370 27/06/61 ส่วนการเงิน
14473 หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ NSA6106-0032 51,280.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045354 26/06/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร