มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 150 รายการ หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14519 บ.บีริิส(ประเทศไทย)จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา SI18-19796 2,568.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037621 04/07/61 ส่วนการเงิน
14515 บ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องเอกซเรย์ 21806140 33,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037626 04/07/61 ส่วนการเงิน
14504 บ.บีริส(ประเทศไทย)จำกัด ค่าผลิตภัณฑ์ผิวหนัง SI18-17171 16,525.10 ธนาคารกสิกรไทย/78379812 03/07/61 ส่วนการเงิน
14503 บจก.สยามฟาร์มาซูติคอล ค่ายาเวชภัณฑ์ยา่ 1180606060 4,494.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037607 03/07/61 ส่วนการเงิน
14502 หจก.เวชสิน ค่าวัสดุ เวชสิน IV6100581 1,900.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037612 03/07/61 ส่วนการเงิน
14499 บ.ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา IV6106000684 3,800.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037615 03/07/61 ส่วนการเงิน
14498 บ.โปลิิฟาร์ม จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา IVU-61020141 2,200.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037617 03/07/61 ส่วนการเงิน
14495 หจก.ทีที เมด ค่าหมวกตัวหนอน 1 รายการ 60-2754 1,200.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045395 28/06/61 ส่วนการเงิน
14494 บ.โปลิฟาร์ม จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา IVU-61019320 1,540.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037596 28/06/61 ส่วนการเงิน
14493 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ T6106/10524 36,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037598 28/06/61 ส่วนการเงิน
14488 นายอภิพงศ์ รัตนประภากร ค่าอุปกรณ์ทางการเกษตร 7 รายการ 051/2537 13,230.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045396 28/06/61 ส่วนการเงิน
14486 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 91101006330 8,700.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037604 02/07/61 ส่วนการเงิน
14482 บ.เชียงใหม่ วีเอ็ม จำกัด ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ IV1806033 3,649.00 ธนาคารกรุงเทพ/00044758 02/07/61 ส่วนการเงิน
14481 น.ส.ชญาภา ทรัพย์บท ค่าวัสดุอุปโภค 059/19 16,578.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045460 02/07/61 ส่วนการเงิน
14480 หจก.เชียงรายเทคโนคอม ค่าสาย HDMIแบบแบน 50661/0048 2,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045370 27/06/61 ส่วนการเงิน
14473 หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ NSA6106-0032 51,280.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045354 26/06/61 ส่วนการเงิน
14472 บ. เอส.เค.เครื่องเขียน จำกัด ค่าพลาสติกเคลือบ A4 IV256106/00091 3,800.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045352 26/06/61 ส่วนการเงิน
14466 บ.ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด ค่าวัสดุุการแพทย์ IV61/31535 4,930.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045362 26/06/61 ส่วนการเงิน
14462 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด ค่ายาเวชภัณฑ์ยา T6105/12762 1,050.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037580 22/06/61 ส่วนการเงิน
14460 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ค่าจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ IV52227/060661 4,927.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037568 22/06/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร