มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2562

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 114 รายการ หน้า: 1 2 3 4 [5] 6
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14838 นายเอกชัย คุ้มคง งานปรับปรุงกั้นห้องสำนักงานศูนย์วิจัยเอเชียชั้น 4 85,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048700 14/09/13 ส่วนการเงิน
14817 หจก.ไฟร์ เซฟเวอร์เคมีคอล กรุ๊ป ค่าวัสดุประปา 16/0762 34,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048641 12/09/61 ส่วนการเงิน
14811 หจก.ซิสเต็ม ไมโคร ค่าแบตเตอรี่ SI0001/0755 16,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048568 11/09/61 ส่วนการเงิน
14788 บ.เอเซียบุ๊คส จำกัด ค่าหนังสือ RB0889700199,RB0789700211,RB0889700115 3,009.85 ธนาคารกรุงเทพ/00048476 07/09/61 ส่วนการเงิน
14771 นายพงษ์สรรค์ เฉียบแหลม ค่าจ้างเหมาปรับปรุงท่อน้ำทิ้งศูนย์อาหาร A001 145,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046550 03/09/61 ส่วนการเงิน
14745 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 1180802075 4,301.40 ธนาคารกรุงเทพ/00037818 29/08/61 ส่วนการเงิน
14733 บ.ยูนิตี้ เด็ลตัล จำกัด ค่าวัสดุงานอุดฟัน IS6107405 3,400.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037799 24/08/61 ส่วนการเงิน
14732 นายเจษฎา สุขสัมฤทธิ์ ค่าจัดทำแผ่นพับ 06/280 18,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037796 24/08/61 ส่วนการเงิน
14710 หจก.เอ ทีม ซ่อมบำรุง คืนเงินหลักประกันสัญญา 15,450.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046400 23/08/61 ส่วนการเงิน
14692 น.ส.นฤมล คำบุญเรือง คืนเงินประกันสัญญา 10,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046293 20/08/61 ส่วนการเงิน
14677 บ.เชียงราย ยูดี เมดิคอล ค่าจ้างตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยา 90,850.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037757 16/08/61 ส่วนการเงิน
14647 นายณรงค์ สบบง ค่าบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนทางไกล INV2018060001 147,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045948 10/08/61 ส่วนการเงิน
14638 บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช)จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 8370171373 13,750.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037738 08/08/61 ส่วนการเงิน
14577 นายอนนต์ ขันทะพันธ์ ค่าซ่อมเครื่องกรองน้ำ 002/006 3,200.00 ธนาคารกรุงเทพ/0005813 20/07/61 ส่วนการเงิน
14561 นางวิไลรัตน์ เพชรพันธ์ุ คืนหลักประกันสัญญา 5,142.30 ธนาคารกรุงเทพ/00045727 17/07/61 ส่วนการเงิน
14549 หกจ.ภิญโญฟาร์มาซี ค่าเวชภัณฑ์ยา 6118728 2,000.00 ธ.กรุงเทพ/00037657 16/07/61 ส่วนการเงิน
14539 บจก.เอ็กซา ซีแลม (สาขาเชียงราย) ค่าจ้างทำทันตกรรมเดือน ก.พ.61 CRBI-1803-000023,CRBI-1803-000021 40,215.00 ธ.กรุงเทพ/00037648 12/07/61 ส่วนการเงิน
14515 บ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องเอกซเรย์ 21806140 33,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037626 04/07/61 ส่วนการเงิน
14498 บ.โปลิิฟาร์ม จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา IVU-61020141 2,200.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037617 03/07/61 ส่วนการเงิน
14482 บ.เชียงใหม่ วีเอ็ม จำกัด ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ IV1806033 3,649.00 ธนาคารกรุงเทพ/00044758 02/07/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร