มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 97 รายการ หน้า: 1 2 3 4 [5]
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14515 บ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คเครื่องเอกซเรย์ 21806140 33,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037626 04/07/61 ส่วนการเงิน
14498 บ.โปลิิฟาร์ม จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา IVU-61020141 2,200.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037617 03/07/61 ส่วนการเงิน
14482 บ.เชียงใหม่ วีเอ็ม จำกัด ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ IV1806033 3,649.00 ธนาคารกรุงเทพ/00044758 02/07/61 ส่วนการเงิน
14429 บ.ยูเนี่ี่ยน ซายน์ จำกัด ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ IV61/30649 45,450.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045210 18/06/61 ส่วนการเงิน
14418 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล ค่ายาเวชภัณฑ์ 1180600162 21,400.00 ธนาคารกรุงเทพ/0003541 14/06/61 ส่วนการเงิน
14391 บ.ออฟฟิศ แคร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด ค่าวัสดุสำนักงาน OC45050752 52,800.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045078 11/06/61 ส่วนการเงิน
14365 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) ค่าเวชภัณฑ์ PIS-180521-063 2,100.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037510 06/06/61 ส่วนการเงิน
14310 หจก.ยูวีเอสเอส เอ็นจิเนียริ่ง 2002 ค่าจ้างซ่อมแซมพร้อมติดตั้งชุดควบคุม 94,160.00 ธนาคารกรุงเทพ/00044683 16/05/61 ส่วนการเงิน
14079 บจก.พี.ซี.ซี.เจนเนอรัลซัพพลาย ค่าจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 002096 5,350.00 ธ.กรุงเทพ/00037284 16/03/61 ส่วนการเงิน
14034 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ค่าเวชภัณฑ์ยา 6104245 1,170.00 ธ.กรุงเทพ/00037233 05/03/61 ส่วนการเงิน
14015 บจก.เชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ 25853 74,000.00 ธ.กรุงเทพ/0004222 23/03/61 ส่วนการเงิน
13955 น.ส.จิณห์วรา จินดามณี ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 01-03 38,000.00 ธ.กรุงเทพ/00041901 06/02/61 ส่วนการเงิน
13944 บจก.มิชชั่่น ที ค่าวัสดุไฟฟ้า 6101-22 30,200.00 ธ.กรุงเทพ/05028106 06/02/61 ส่วนการเงิน
13911 บจก.เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 0078030,0077477 35,960.00 ธ.กรุงเทพ/00041702 25/01/61 ส่วนการเงิน
13817 บจก.อินโนเวทีฟ คอนสตรัคชั่นพาวเวอร์ พลัส คืนเงินหลักประกันสัญญา 92,260.70 ธ.กรุงเทพ/05028005 08/01/61 ส่วนการเงิน
13718 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ค่าเวชภัณฑ์ยา 6029944,6030829 7,200.00 ธ.กรุงเทพ/00036934 04/12/60 ส่วนการเงิน
13606 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ค่าเวชภัณฑ์ยา 6021968 1,800.00 ธ.กรุงเทพ/00033075 19/10/60 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร