มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 149 รายการ หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14829 นายสมเกียรติ แซ่ฉิ่น ค่าซ่อมแซมเครื่องขยายเสียง 131/6529 81,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048677 13/09/61 ส่วนการเงิน
14828 น.ส.สุุพรรษา บำรุงวงค์ ค่ากล่องหูหิ้วใส่วัสดุ 3108-001 3,447.50 ธนาคารกรุงเทพ/00048676 13/09/61 ส่วนการเงิน
14822 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 1162391374,1162421644 12,080.30 ธนาคารกรุงเทพ/00037860 13/09/61 ส่วนการเงิน
14820 บ.บ้านสวน อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ 017/0850 16,104.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048655 13/09/61 ส่วนการเงิน
14817 หจก.ไฟร์ เซฟเวอร์เคมีคอล กรุ๊ป ค่าวัสดุประปา 16/0762 34,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048641 12/09/61 ส่วนการเงิน
14813 บ.สิทธิวงค์อาร์ต - เฟรม จำกัด คืนหลักประกันสัญญาเลขที่ 037/2559 20,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048586 12/09/61 ส่วนการเงิน
14812 บ.เอ็มเฟส โซลูชั่น จำกัด จ้างพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ ง.1 BL2018080002 60,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048569 11/09/61 ส่วนการเงิน
14811 หจก.ซิสเต็ม ไมโคร ค่าแบตเตอรี่ SI0001/0755 16,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048568 11/09/61 ส่วนการเงิน
14804 หจก.ที.พี.อี.(2001) คืนหลักประกันสัญญาเลขที่ 038/2559 18,390.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048558 11/09/61 ส่วนการเงิน
14797 บ.ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จำกัด ค่าสารเคมี IV6108098 2,996.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037854 11/09/61 ส่วนการเงิน
14791 บ.เกร๊ทเตอร์ มายบาซิน จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 01-GM-1-2-2-2018013585 7,490.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037676 20/07/61 ส่วนการเงิน
14788 บ.เอเซียบุ๊คส จำกัด ค่าหนังสือ RB0889700199,RB0789700211,RB0889700115 3,009.85 ธนาคารกรุงเทพ/00048476 07/09/61 ส่วนการเงิน
14787 หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ NSA6108-0038,NSA6106-0131 15,975.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048475 07/09/61 ส่วนการเงิน
14777 หจก.แม่อายเพ้นท์ คืนหลักประกันสัญญา 37,250.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048451 06/09/61 ส่วนการเงิน
14771 นายพงษ์สรรค์ เฉียบแหลม ค่าจ้างเหมาปรับปรุงท่อน้ำทิ้งศูนย์อาหาร A001 145,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046550 03/09/61 ส่วนการเงิน
14753 บ.แมคโครฟาร์แลบ จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยยา ML18080867,ML18080719 17,550.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037834 03/09/61 ส่วนการเงิน
14751 หจก.วิรัช อ๊อกซิเจน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในระบบก๊าซทางการแพทย์ VO6107083,VO6107135 3,450.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037832 03/09/61 ส่วนการเงิน
14745 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 1180802075 4,301.40 ธนาคารกรุงเทพ/00037818 29/08/61 ส่วนการเงิน
14733 บ.ยูนิตี้ เด็ลตัล จำกัด ค่าวัสดุงานอุดฟัน IS6107405 3,400.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037799 24/08/61 ส่วนการเงิน
14732 นายเจษฎา สุขสัมฤทธิ์ ค่าจัดทำแผ่นพับ 06/280 18,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037796 24/08/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร