มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 86 รายการ หน้า: 1 2 3 [4] 5
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14036 บจก.โปลิฟาร์ม ค่าเวชภัณฑ์ยา IVU-61003700 2,640.00 ธ.กรุงเทพ/00037228 05/03/61 ส่วนการเงิน
14034 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ค่าเวชภัณฑ์ยา 6104245 1,170.00 ธ.กรุงเทพ/00037233 05/03/61 ส่วนการเงิน
14028 บจก.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) ค่าวัสดุการแพทย์ 8370133849 11,600.00 ธ.กรุงเทพ/05028182 27/02/13 ส่วนการเงิน
14015 บจก.เชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์ 25853 74,000.00 ธ.กรุงเทพ/0004222 23/03/61 ส่วนการเงิน
13998 บจก.เอ็กซา ซีแลม (สาขาเชียงราย) ค่าจ้างทำทันตกรรมเดือน ต.ค.60 CRBI-1711-000081,CRBI-1711-000080 41,389.40 ธ.กรุงเทพ/00037187 21/02/61 ส่วนการเงิน
13982 หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 6101-0085 7,270.00 ธ.กรุงเทพ/00042049 14/02/61 ส่วนการเงิน
13981 หจก.วิรัช ออกซิเจน ค่าระบบก๊าซทางการแพทย์ 6012168,6012307 3,750.00 ธ.กรุงเทพ/00037172 14/02/61 ส่วนการเงิน
13978 บจก.เครส ฟาร์ม่า ค่าเวชภัณฑ์ยา 6101364 2,250.00 ธ.กรุงเทพ/00037176 15/02/61 ส่วนการเงิน
13975 บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) ค่าเวชภัณฑ์ยา 6101/12269 1,200.00 ธ.กรุงเทพ/00037185 15/02/61 ส่วนการเงิน
13967 น.ส.ละมัย อุดทังไข ค่าครุภัณฑ์ 19-0910 19,200.00 ธ.กรุงเทพ/00042038 13/02/61 ส่วนการเงิน
13959 บจก.เอ็กซา ซีแลม (สาขาเชียงราย) ค่าจ้างทำทันตกรรม CRBI-1709-000062,CRBI-1709-000063 55,700.00 ธ.กรุงเทพ/00037161 09/02/61 ส่วนการเงิน
13955 น.ส.จิณห์วรา จินดามณี ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 01-03 38,000.00 ธ.กรุงเทพ/00041901 06/02/61 ส่วนการเงิน
13944 บจก.มิชชั่่น ที ค่าวัสดุไฟฟ้า 6101-22 30,200.00 ธ.กรุงเทพ/05028106 06/02/61 ส่วนการเงิน
13942 บจก.เครส ฟาร์ม่า ค่าเวชภัณฑ์ยา 1801063 2,199.60 ธ.กรุงเทพ/00037149 06/02/61 ส่วนการเงิน
13911 บจก.เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 0078030,0077477 35,960.00 ธ.กรุงเทพ/00041702 25/01/61 ส่วนการเงิน
13906 บจก.เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 6100048,600047 9,804.15 ธ.กรุงเทพ/00037131 26/01/61 ส่วนการเงิน
13903 บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) ค่าเวชภัณฑ์ยา 6101/0748 1,250.00 ธ.กรุงเทพ/00037135 30/01/61 ส่วนการเงิน
13875 บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) ค่าเวชภัณฑ์ยา 6101/10066 2,600.00 ธ.กรุงเทพ/00037085 18/01/61 ส่วนการเงิน
13867 น.ส.ละมัย อุดทังไข ค่าวัสดุสำนักงาน 18-0897 54,800.00 ธ.กรุงเทพ/00041561 18/01/61 ส่วนการเงิน
13852 หจก.โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม ค่าเวชภัณฑ์ยา 1161223 1,600.00 ธ.กรุงเทพ/00037079 15/01/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร