มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 150 รายการ หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7 8
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14575 บ.เอส.เค.โอ.เอ.เซ็นเตอร์ จำกัด ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ง.9 RM6101388 5,136.50 ธนาคารกรุงเทพ/00037675 20/07/61 ส่วนการเงิน
14574 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) ค่าเวชภัณฑ์ยา PIS180628-129 8,700.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037678 20/07/61 ส่วนการเงิน
14573 บ.ซิลิค ฟาร์มา จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 1162042091 200,000.00 ธนาคารกสิกรไทย/78379822 17/07/61 ส่วนการเงิน
14572 0.00 00/00/00 ส่วนการเงิน
14571 บ.ซิลิลิค ฟาร์มา จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 1162138568 28,536.90 ธนาคารกรุงเทพ/00037672 19/07/61 ส่วนการเงิน
14570 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ค่าวัสดุงานอุดฟัน 5326975959 18,213.50 ธนาคารกรุงเทพ/05192096 19/07/61 ส่วนการเงิน
14569 นางพัสญษ วนะชีวิน ค่าชุดปฏิบัติการช่าง 6,545.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045743 18/07/61 ส่วนการเงิน
14566 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ค่าเวชภัณฑ์ยา 5327076521 16,964.80 ธนาคารกรุงเทพ/00037665 17/07/61 ส่วนการเงิน
14564 บ.ซิลิลิค ฟาร์มา จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 1162136408 14,552.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037668 17/07/61 ส่วนการเงิน
14561 นางวิไลรัตน์ เพชรพันธ์ุ คืนหลักประกันสัญญา 5,142.30 ธนาคารกรุงเทพ/00045727 17/07/61 ส่วนการเงิน
14560 บ.ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด ค่าถุงมือดีสโพสไม่มีแป้ง IV61/31612 62,900.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045726 17/07/61 ส่วนการเงิน
14553 นายประวิทย์ เลาหะวีร์ คืนเงินประกันสัญญา 33,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045685 13/07/61 ส่วนการเงิน
14549 หกจ.ภิญโญฟาร์มาซี ค่าเวชภัณฑ์ยา 6118728 2,000.00 ธ.กรุงเทพ/00037657 16/07/61 ส่วนการเงิน
14544 หจก.วันคำแสน ค่างานปรับปรุงรางระบายน้ำฝน1-2 ง.1-2 465,641.00 ธ.กรุงเทพ/00045681 13/07/61 ส่วนการเงิน
14542 นายนรชัย เศรษฐรัตนวิมล 0.00 00/00/00 ส่วนการเงิน
14539 บจก.เอ็กซา ซีแลม (สาขาเชียงราย) ค่าจ้างทำทันตกรรมเดือน ก.พ.61 CRBI-1803-000023,CRBI-1803-000021 40,215.00 ธ.กรุงเทพ/00037648 12/07/61 ส่วนการเงิน
14537 บ.เอส.ดี.ทันตเวช(1988)จำกัด ค่่าวัสดุงานรักษารากฟัน 1806-A1034 14,100.00 ธนาคารกรุงเทพ/05192068 12/07/61 ส่วนการเงิน
14536 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ค่าวัสดุงานทันตกรรม 5326976781 67,410.00 ธนาคารกรุงเทพ/05192070 12/07/61 ส่วนการเงิน
14531 บ.ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ IV61/32061 20,700.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045549 11/07/61 ส่วนการเงิน
14530 บ.ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา IV6106002846 2,746.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037644 09/07/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร