มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 149 รายการ หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14875 บ.เจ.พี.เมดิก้า จำกัด ค่าเข็มแผง IV6108001 47,200.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037899 25/09/61 ส่วนการเงิน
14870 นายกิร วัฒนกิตติ ค่าโปสเตอร์และค่าหนังสือ 113,140.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048748 18/09/61 ส่วนการเงิน
14869 บ.บ้านสวน อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด ค่าไมโครโฟนไร้สาย 018/0874 68,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048752 18/09/61 ส่วนการเงิน
14864 บ.เชียงรายรุ่งโรจน์ จำกัด ค่าวัสดุสำนักงาน 32,700.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049004 26/09/61 ส่วนการเงิน
14862 บ.ริโก้(ประเทศไทย)จำกัด ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 6490220 15,495.50 ธนาคารกรุงเทพ/00049006 26/09/61 ส่วนการเงิน
14861 นายสวัสดิ์ พัวตระกูล ค่าวัสดุก่อสร้าง 04/0155 60,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049007 26/09/61 ส่วนการเงิน
14859 บ.อาคเนย์ประกันภัย จำกัด(มหาชน) ค่าเบี้ยประกันภัยโจรกรรม 655108,753694 34,076.30 ธนาคารกรุงเทพ/00049009 26/09/61 ส่วนการเงิน
14856 บ.วีคอนเนค เทคโนโลยี จำกัด ค่าวัสดุคอม IV1809-00020 1,190.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049012 26/09/61 ส่วนการเงิน
14855 บ.เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ RM6101856 200,219.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048737 18/09/61 ส่วนการเงิน
14853 นายคำรณ ธรานิศร ผ้าคลุมเต็นท์ 03/0101 34,775.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048912 24/09/61 ส่วนการเงิน
14850 หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ NSA6109-0042 41,110.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048915 24/09/61 ส่วนการเงิน
14849 น.ส.อังคณา จีระปัญญา จัดซื้อเสื้อโปโล 20 ปี 6/0296 14,240.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048916 24/09/61 ส่วนการเงิน
14847 บ.เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ง.4 เดอืนม.ค.61 RM6101865,RM6100470, 78,702.30 ธนาคารกรุงเทพ/00048918 24/09/61 ส่วนการเงิน
14846 บ.เอกะ อะโกร จำกัด ค่าวัสดุการเกษตร SO1809100 88,592.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048919 24/09/61 ส่วนการเงิน
14843 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ค่าวัสดุงานอุดฟัน 53268324224A,5326971197,5327487629 116,523.00 ธนาคารกรุงเทพ/05192281 18/09/61 ส่วนการเงิน
14842 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ค่าวัสดุทันตกรรม 5327026888A 20,430.00 ธนาคารกรุงเทพ/05192270 14/09/61 ส่วนการเงิน
14838 นายเอกชัย คุ้มคง งานปรับปรุงกั้นห้องสำนักงานศูนย์วิจัยเอเชียชั้น 4 85,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048700 14/09/13 ส่วนการเงิน
14834 บ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ค่าวัสดุรักษารากฟัน 5327388743A 13,161.00 ธนาคารกรุงเทพ/05192269 13/09/61 ส่วนการเงิน
14833 บ.เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด ค่าวัสดุงานอุดฟัน 180/-A0539,1807-A0605 22,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/05192263 13/09/61 ส่วนการเงิน
14831 นายฤทธิรงค์ อุปรา ค่ามู่ลี่ปรับแสง 15/0720 24,180.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048679 13/09/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร