มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2562

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 114 รายการ หน้า: 1 2 [3] 4 5 6
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
15304 บจก.พรหมนิมิตร คอมเพล็กซ์ ค่าครุภัณฑ์ IK0000058 27,720.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053267 14/03/62 ส่วนการเงิน
15290 บจก.เซ็นทรัล โพลลีเทรดดิ้ง ยาชนิดกิน 921102863 2,480.00 ธนาคารกรุงเทฟ/05192607 14/02/62 ส่วนการเงิน
15289 บจก.เซ็นทรัล โพลลีเทรดดิ้ง ค่าเวชภัณฑ์ยา 921100438 1,530.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00047854 22/01/62 ส่วนการเงิน
15281 บจก.วาเซเทค ค่าจ้างเหมาบริการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ง.13 VT2562/007 638,731.00 ธนาคารกรุงเทฟ/05192629 04/03/62 ส่วนการเงิน
15273 บจก.โตโยต้าเชียงราย ค่าซ่อมรถ นข-6910 เชียงราย REP19-00045 10,150.90 ธนาคารกรุงเทฟ/00052337 27/02/62 ส่วนการเงิน
15268 หจก.เอดซ์เพิร์ทดีไซน์ ค่างานปรับปรุงสนามบาสเกตบอล1-2 010/2562 500,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00052311 22/02/62 ส่วนการเงิน
15249 นางปณิสรา เชื้อเมืองพาน ค่าวัสดุอุปโภค P001/020 144,310.00 ธนาคารกรุงเทพ/00052172 11/02/62 ส่วนการเงิน
15239 บจก.เค เอ็นริชเม้นท์ คืนเงินประกันสัญญา 10,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051997 05/02/62 ส่วนการเงิน
15230 นายวิทยา มนต์รักตระกูล ค่าแฟลชกล้องบันทึกภาพ 02/0099 22,900.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051809 25/01/62 ส่วนการเงิน
15229 หจก.รวมสินชื่นชอบการเกษตร ค่าวัสดุก่อสร้าง 19/0903,19/0904 19,350.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051808 25/01/62 ส่วนการเงิน
15225 น.ส.หฤทยา สารถ้อย ค่าหมึกคอมพิวเตอร์ 6201006 6,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051974 29/01/62 ส่วนการเงิน
15221 หจก.รวมสินชื่นชอบการเกษตร ค่ารถเข็นปูน 2 ล้อ 18/0852 9,600.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051972 29/01/62 ส่วนการเงิน
15217 น.ส.สุพรรษา บำรุงวงค์ วัสดุงานบ้าน IV1812-002 73,830.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051869 17/01/62 ส่วนการเงิน
15216 นายอนันตชัย อนันพิพัฒนกูล ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 119/2 5,838.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051870 17/01/62 ส่วนการเงิน
15211 นายณรงค์ฤธิ์ สบบง บำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนทางไกล BL2018120001 147,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051873 17/01/62 ส่วนการเงิน
15210 บจก.ริโก้(ประเทศไทย) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 6703035 85,998.50 ธนาคารกรุงเทพ/00051874 17/01/62 ส่วนการเงิน
15206 หจก.รวมสินชื่นชอบการเกษตร ค่าวัสดุทางการเกษตร 17/0806,17/0807,02/0058 198,980.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051786 21/01/62 ส่วนการเงิน
15204 นายสวัสดิ์ พัวตระกูล ค่าไม้ยูคาลิปตัส 04/156 12,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051788 21/01/62 ส่วนการเงิน
15193 นายสนั่น สรีใจ วัสดุเครื่องแต่งกาย 02/0092 258,155.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051868 17/01/62 ส่วนการเงิน
15188 นางอุ้มพร สุขสัมฤทธิ์ ค่าวัสดุสำนักงาน 09/0409 72,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047849 17/01/62 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร