มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 150 รายการ หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7 8
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14602 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ค่าขนขยะติดเชื้อประจำเดือน มิ.ย.61 IV52677/030761 4,914.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037710 26/07/61 ส่วนการเงิน
14599 น.ส.หฤทยา สารถ้อย ค่าหมึกพิมพ์ 6107004 3,000.00 ธ.กรุงเทพ/00045843 23/07/61 ส่วนการเงิน
14597 หจก.เชียงรายเทคโนคอม ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 30761/0043 8,560.00 ธ.กรุงเทพ/00045839 23/07/61 ส่วนการเงิน
14596 บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) ค่าเวชภัณฑ์ยา 6107/10573 1,500.00 ธ.กรุงเทพ/00037702 23/07/61 ส่วนการเงิน
14595 บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) ค่าเวชภัณฑ์ยา 6107/10572 4,260.00 ธ.กรุงเทพ/00037708 25/07/61 ส่วนการเงิน
14594 บจก.เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ง.9 6101389 10,424.40 ธ.กรุงเทพ/00037701 23/07/61 ส่วนการเงิน
14593 บจก.เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ ง.29 6101405 166,598.00 ธ.กรุงเทพ/00045844 23/07/61 ส่วนการเงิน
14592 บจก.เจ.พี.เมดิก้า ค่าวัสดุการแพทย์ 6107001 35,400.00 ธ.กรุงเทพ/00037709 25/07/61 ส่วนการเงิน
14589 บ.ชูมิตร 1967 ค่าเวชภัณฑ์ยา IN6107-0103 26,720.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037680 23/07/61 ส่วนการเงิน
14588 บ.ซิลิค ฟาร์มา จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ญา 1162133495 98,440.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037681 23/07/61 ส่วนการเงิน
14586 บ.เจ.พี.เมดิก้า จำกัด ค่าโคมไฟฟ้าชนิดอินฟาเรด IV6107002 10,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00038182 23/07/61 ส่วนการเงิน
14585 บ.บีริช(ประเทศไทย)จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา SI18-21016 2,696.40 ธนาคารกรุงเทพ/00037695 23/07/61 ส่วนการเงิน
14584 บ.เอส.เอ.(เชียงใหม่)จำกัด ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ IV61060265 29,425.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045823 23/07/61 ส่วนการเงิน
14583 บ.เอส.เค.โอ.เอ เซนเตอร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ง.6 RM6101391 7,421.75 ธนาคารกรุงเทพ/00045824 23/07/61 ส่วนการเงิน
14582 หจก.เอ.ที.ซายน์ เทรดดิ้ง ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องโครมาโตรกราฟี่ IV6107003 530,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045825 23/07/61 ส่วนการเงิน
14581 บ.ริโก้ (ประเทศไทย)จำกัด ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ง.18 6382788 16,096.50 ธนาคารกรุงเทพ/00045828 23/07/61 ส่วนการเงิน
14580 นายฤทธิรงค์ อุปรา ค่ามู่ลี่ 15/0703 3,700.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045829 23/07/61 ส่วนการเงิน
14579 น.ส.ชญาภา ทรัพย์บท ค่าวัสดุสำนักงาน 059/39,059/40 90,380.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045830 23/07/61 ส่วนการเงิน
14577 นายอนนต์ ขันทะพันธ์ ค่าซ่อมเครื่องกรองน้ำ 002/006 3,200.00 ธนาคารกรุงเทพ/0005813 20/07/61 ส่วนการเงิน
14576 นายชยุตม์ เตโชถัมภ์ ค่ากรวยน้ำกระดาษ 037/1817 3,852.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045814 20/07/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร