มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 102 รายการ หน้า: 1 2 [3] 4 5 6
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
13942 บจก.เครส ฟาร์ม่า ค่าเวชภัณฑ์ยา 1801063 2,199.60 ธ.กรุงเทพ/00037149 06/02/61 ส่วนการเงิน
13939 หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซ่มคอมพิวเตอร์ 6101004 9,300.00 ธ.กรุงเทพ/00041843 06/02/61 ส่วนการเงิน
13938 บจก.ยูเนี่ยน ซายน์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 61/025369 12,900.00 ธ.กรุงเทพ/00041812 05/02/61 ส่วนการเงิน
13937 น.ส.นฤมล ปิศโน ค่าคืนหลักประกันสัญญาผู้ประกอบการ 10,000.00 ธ.กรุงเทพ/00041823 05/02/61 ส่วนการเงิน
13934 นายอนันตชัย อนันตพิพัฒนกูล ค่าวัสดุทางการกีฬา 116-49,116-50 101,185.00 ธ.กรุงเทพ/00041811 05/02/61 ส่วนการเงิน
13932 บจก.แม่สลองทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบิน 0904480,0894418,0954712,0894416,0954720,0944670,0914547,0954 34,565.00 ธ.กรุงเทพ/00041810 05/02/61 ส่วนการเงิน
13921 บจก.โตโยต้าเชียงราย ค่าซ่อมแซ่มรถตู้ 18-00109 2,303.71 ธ.กรุงเทพ/00041793 30/01/61 ส่วนการเงิน
13918 บจก.เอส.ดี.ทันตเวช(1988) ค่าวัสดุทันตกรรม 1712-A0203 24,100.00 ธ.กรุงเทพ/05028075 29/01/61 ส่วนการเงิน
13916 บจก.ยูเนี่ยน ซายน์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 61/025185 12,050.00 ธ.กรุงเทพ/00041737 29/01/61 ส่วนการเงิน
13915 นายเกรียงศักดิ์ อุปรา ค่าครุภัณฑ์ 02-0078 4,500.00 ธ.กรุงเทพ/00041738 29/01/61 ส่วนการเงิน
13911 บจก.เวิลด์ เคมีคอล ฟาร์อีสท์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 0078030,0077477 35,960.00 ธ.กรุงเทพ/00041702 25/01/61 ส่วนการเงิน
13910 นายฤทธฺิ์รงค์ อุปรา ค่าวัสดุสำนักงาน 14-0652 4,450.00 ธ.กรุงเทพ/00041703 25/01/61 ส่วนการเงิน
13906 บจก.เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร 6100048,600047 9,804.15 ธ.กรุงเทพ/00037131 26/01/61 ส่วนการเงิน
13905 บจก.เอส.ดี.ทันตเวช(1988) 1712-A0298,1712-A0359 92,200.00 ธ.กรุงเทพ/05028071 26/01/61 ส่วนการเงิน
13903 บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) ค่าเวชภัณฑ์ยา 6101/0748 1,250.00 ธ.กรุงเทพ/00037135 30/01/61 ส่วนการเงิน
13901 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ค่าขนขยะติดเชื้อ 49058/030161 4,251.00 ธ.กรุงเทพ/00037119 24/01/61 ส่วนการเงิน
13900 บจก.เอส.ดี.ทันตเวช(1988) ค่าวัสดุทันตกรรม 1712-A0920 39,678.00 ธ.กรุงเทพ/05028051 24/01/61 ส่วนการเงิน
13897 นายนรชัย เศรษฐรัตนวิมล ค่าหนังสือพิมพ์ 1-1,1-2 11,459.00 ธ.กรุงเทพ/00041686 24/01/61 ส่วนการเงิน
13894 นายชยุตม์ เตโชปถัมภ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 031-1528 16,371.00 ธ.กรุงเทพ/00041579 23/01/61 ส่วนการเงิน
13888 นายฤทธฺิ์รงค์ อุปรา ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 13-0649 48,000.00 ธ.กรุงเทพ/00041678 24/01/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร