มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 102 รายการ หน้า: 1 [2] 3 4 5 6
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
13977 หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 6101022 99,650.00 ธ.กรุงเทพ/00037178 15/02/61 ส่วนการเงิน
13976 บจก.วีคอนเนค เทคโนโลยี ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1801-00022,1801-00021 43,440.00 ธ.กรุงเทพ/00037182 15/02/61 ส่วนการเงิน
13975 บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) ค่าเวชภัณฑ์ยา 6101/12269 1,200.00 ธ.กรุงเทพ/00037185 15/02/61 ส่วนการเงิน
13974 หจก.เอส.เค.ยางยนต์เชียงราย ค่าครุภัณฑ์ 18010208 43,200.00 ธ.กรุงเทพ/00042027 13/02/61 ส่วนการเงิน
13971 หจก.อาร์ เอสโปรดักส์ ซัพพลาย ค่าล้อหมึกเครื่องยิงวันหมดอายุ 067/3305 4,500.00 ธ.กรุงเทพ/00042032 13/02/61 ส่วนการเงิน
13970 บจก.ยูเนี่ยน ซายน์ ค่าบรรจุภัณฑ์ 61/025509 2,505.00 ธ.กรุงเทพ/00042033 13/02/61 ส่วนการเงิน
13967 น.ส.ละมัย อุดทังไข ค่าครุภัณฑ์ 19-0910 19,200.00 ธ.กรุงเทพ/00042038 13/02/61 ส่วนการเงิน
13965 บจก.เอส.เค.เครื่องเขียน ค่าวัสดุสำนักงาน 256101/00199 7,155.00 ธ.กรุงเทพ/00041968 09/02/61 ส่วนการเงิน
13962 หจก.เอ.ที.ซายน์เทรดดิ้ง ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ 6101089 267,000.00 ธ.กรุงเทพ/00041977 09/02/61 ส่วนการเงิน
13961 บจก.โตโยต้าเชียงราย ค่าตรวจเช็คสภาพรถ 17-03347 8,049.01 ธ.กรุงเทพ/00041980 09/02/61 ส่วนการเงิน
13960 บจก.ยูเนี่ยน ซายน์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 61/025307 58,500.00 ธ.กรุงเทพ/00041975 09/02/61 ส่วนการเงิน
13959 บจก.เอ็กซา ซีแลม (สาขาเชียงราย) ค่าจ้างทำทันตกรรม CRBI-1709-000062,CRBI-1709-000063 55,700.00 ธ.กรุงเทพ/00037161 09/02/61 ส่วนการเงิน
13957 บจก.บีริช(ประเทศไทย) ค่าเวชสำอาง 18-02244 6,420.00 ธ.กรุงเทพ/00037164 09/02/61 ส่วนการเงิน
13955 น.ส.จิณห์วรา จินดามณี ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 01-03 38,000.00 ธ.กรุงเทพ/00041901 06/02/61 ส่วนการเงิน
13954 หจก.ซิสเต็ม ไมโคร ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 0001/0721 4,100.00 ธ.กรุงเทพ/00041897 06/02/61 ส่วนการเงิน
13949 บจก.สินธานีอีเล็คทรอนิกค์ ค่าวัสดุ 1271IV0161010001 6,360.00 ธ.กรุงเทพ/00041905 06/02/61 ส่วนการเงิน
13946 บจก.สยามฟาร์มาซูติคอล ค่าเวชภัณฑ์ยา 1180106084 18,168.60 ธ.กรุงเทพ/00037155 06/02/61 ส่วนการเงิน
13945 บจก.เจ.พี.เมดิก้า ค่าวัสดุทางการแพทย์ 6101002 35,400.00 ธ.กรุงเทพ/00037154 06/02/61 ส่วนการเงิน
13944 บจก.มิชชั่่น ที ค่าวัสดุไฟฟ้า 6101-22 30,200.00 ธ.กรุงเทพ/05028106 06/02/61 ส่วนการเงิน
13943 บจก.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 6102010 13,300.00 ธ.กรุงเทพ/00037150 06/02/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร