มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2562

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 114 รายการ หน้า: 1 [2] 3 4 5 6
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
15493 บจก.เชียงรายยูดี เมดิคอล ค่าตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยา เดือน เม.ย.62 121,800.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00054929 19/07/62 ส่วนการเงิน
15491 หจก.เชียงรายการดับเพลิง ค่าถังดับเพลิง 098/62 24,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00054923 19/07/62 ส่วนการเงิน
15487 นายสมเกียรติ แซ่ฉิ่น ค่าซ่อมลำโพง 142/7068 35,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00055018 15/07/62 ส่วนการเงิน
15486 นายวิวัฒน์ กุสาปัน ค่าทำแผงกั้นที่บังตาจัดเก็บภาชนะ 01-005 42,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00055020 15/07/62 ส่วนการเงิน
15485 บจก.เซ็นทรัล โพลีเทรดดิ้ง ค่าเวชภัณฑ์ยา 921106253 2,050.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00055014 15/07/62 ส่วนการเงิน
15477 น.ส.วินท์มาศ ลือเลิศ ค่าซักผ้าเดือน มี.ค.-เม.ย.62 21,770.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00054745 04/07/62 ส่วนการเงิน
15474 บจก.แม่สายการพิมพ์ ค่าวัสดุหนังสือ 01/0038 58,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00015327 08/07/62 ส่วนการเงิน
15466 นางพัชรินทร์ ปิจมิตร คืนหลักประกันสัญญาผู้ประกอบการ 10,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00054733 02/07/62 ส่วนการเงิน
15465 หจก.รุ่งภัทรากรซัพพลาย ค่าวัสดุสำนักงาน IV62/00193,IV62/00170 314,726.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00054723 01/07/62 ส่วนการเงิน
15460 นายสมเกียรติ แซ่ฉิ่น ค่าจ้างเตาไมโครเวฟ 140/7000 1,630.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00054731 01/07/62 ส่วนการเงิน
15450 น.ส.ราตรี เกษมณิชกุล คืนเงินประกันสัญญาผู้ประกอบการ 38,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00054570 18/06/62 ส่วนการเงิน
15429 บจก.เอส.เอ.(เชียงใหม่) ค่าชุดเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ IV62050211 533,930.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00054179 04/06/62 ส่วนการเงิน
15398 บจก.โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่แมเนจเม้นท์ คอร์ป ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ 1-20 ม.ค.62 10645/2019,10669/2019 11,512.50 ธนาคารกรุงเทฟ/00047987 17/05/62 ส่วนการเงิน
15397 บจก.บ้านสวน อิเล็กโทรนิคส์ ค่าถ่าน 034/1689 18,720.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053974 17/05/62 ส่วนการเงิน
15367 บจก.เนชั่ั่นแนล เฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ ค่าจ้างวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ ง.1 INV102019-02-0102 67,697.00 ธนาคารกสิกรไทย/47145863 24/04/62 ส่วนการเงิน
15358 น.ส.ดาวดี นพคุณทอง และน.ส.พนิตตา จัดแจ้ง ค่าคืนหลักประกันสัญญา 10,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053672 17/04/62 ส่วนการเงิน
15357 นางนันท์นภัส ศรีธรรมกรณ์และน.ส.พิไลวรรณ ร่มคำ คืนหลักประกันสัญญาผู้ประกอบการ 10,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053675 17/04/62 ส่วนการเงิน
15340 หจก.ชาตรีนันท์ จ้างเหมาติดตั้งประตูห้องสำนักงาน 16,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053523 03/04/62 ส่วนการเงิน
15312 นายถนักกิจ สุโขพล คืนหลักประกันสัญญา 25,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053343 25/03/62 ส่วนการเงิน
15310 บจก.เมดิคอล คอนเวอร์เจนซ์ ค่าเครื่องช่วยหายใจ ASD62031401 6,900.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053336 25/03/62 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร