มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 150 รายการ หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 7 8
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14629 หจก.เวชสิน ค่าวัสดุการแพทย์ทั่วไป IV6100743,IV6100742 20,450.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037732 06/08/61 ส่วนการเงิน
14628 หจก.เม็็็งรายเมดิคัลแล็บ ค่าเวชภัณฑ์ยา IV6107016,IV6107017,IV6107018 273,075.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037734 06/08/61 ส่วนการเงิน
14627 หจก.เม็็็งรายเมดิคัลแล็บ ค่านำยาตรวจวิเคราะห์อีเลคโตรไลต์เดือน มิ.ย.61 IV6106026 21,595.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037735 06/08/61 ส่วนการเงิน
14624 หจก.รวมสิิินชื่นชอบการเกษตร ค่าวัสดุทางการเกษตร 02/0100 69,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046026 03/08/61 ส่วนการเงิน
14623 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ค่าวัสดุทัรตกรรม 5327047623 98,440.00 ธนาคารกรุงเทพ/05192136 03/08/61 ส่วนการเงิน
14622 บ.เอส.เค.เครื่ื่องเขียน จำกัด ค่ากระดาษโฟโต้อิงค์เจ็ท IV256107/00076 1,240.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046027 03/08/61 ส่วนการเงิน
14621 หจก.ซีเอ็มเรสคิวแอนด์ คอมมูนิเคชั่น ค่าแปลพยาบาล ORV61/0042 3,800.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046028 03/08/61 ส่วนการเงิน
14620 บ.เพอเฟ็คเน็ทเวิคแอนด์ ซัพพลาย จำกัด ค่ากล้อง IV2018/265 8,900.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046029 03/08/61 ส่วนการเงิน
14619 นายกิร วัฒนกิตติ ค่าจัดพิมพ์วารสาร MFU 34/1670 23,326.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046030 03/08/61 ส่วนการเงิน
14618 นางอุ้มพร สุขสัมฤทธิ์ ค่าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 08/0388 14,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046033 03/08/61 ส่วนการเงิน
14616 บ.เอส.เค.โอ.เอ เซนเตอร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร RM6101392 6,017.20 ธนาคารกรุงเทพ/00046035 03/08/61 ส่วนการเงิน
14614 บ.ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป จำกัด ค่าสารเคมี IV6107069 7,490.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037717 02/08/61 ส่วนการเงิน
14611 บ.เอ็มเฟส โซลูชั่นจำกัด ค่าจ้างพัฒนาระบบจัดการข่าวสารของมหาวิทยาลัย IVN201070001 60,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046009 02/08/61 ส่วนการเงิน
14610 บ.ซิลิลิค ฟาร์มา จำกัด ค่ายาเวชภัณฑ์ยา 1162194388 50,397.00 ธนาคารกสิกรไทย/78379833 02/08/61 ส่วนการเงิน
14609 บ.เอส.เค.เครื่องเขียน จำกัด ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร IV256107/00077 96,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045949 01/08/61 ส่วนการเงิน
14608 บ.วิมี ครีเอชั่น จำกัด ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อโครงการพัฒนารายวิชา WM0000025 100,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045944 01/08/61 ส่วนการเงิน
14606 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 5447533096 3,210.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037713 01/08/61 ส่วนการเงิน
14605 บ.ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ค่่าเวชภัณฑ์ยา 5327122982 4,622.40 ธนาคารกรุงเทพ/00037711 01/08/61 ส่วนการเงิน
14604 บ.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 5447535680 46,545.00 ธนาคารกสิกรไทย/78379829 01/08/61 ส่วนการเงิน
14603 บ.เอส.เค.โอ.เอ เซนเตอร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร RM6101395 4,000.00 ธนาคารกสิกรไทย/78379827 01/08/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร