มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 97 รายการ หน้า: 1 [2] 3 4 5
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
15240 นายสมเกียรติ แซ่ฉิ่น ค่าฝากระติกน้ำร้อน 137/6809 450.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051999 05/02/62 ส่วนการเงิน
15239 บจก.เค เอ็นริชเม้นท์ คืนเงินประกันสัญญา 10,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051997 05/02/62 ส่วนการเงิน
15236 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ค่าบริการจ้างเหมาขนย้ายติดเชื้อเดือนธ.ค.61 IV66045/050162 4,719.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047876 04/02/62 ส่วนการเงิน
15230 นายวิทยา มนต์รักตระกูล ค่าแฟลชกล้องบันทึกภาพ 02/0099 22,900.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051809 25/01/62 ส่วนการเงิน
15229 หจก.รวมสินชื่นชอบการเกษตร ค่าวัสดุก่อสร้าง 19/0903,19/0904 19,350.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051808 25/01/62 ส่วนการเงิน
15227 นายสมเกียรติ แซ่ฉิ่น ค่าซ่อมเตาไมโครเวฟ 135/6728 860.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051804 25/01/62 ส่วนการเงิน
15225 น.ส.หฤทยา สารถ้อย ค่าหมึกคอมพิวเตอร์ 6201006 6,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051974 29/01/62 ส่วนการเงิน
15221 หจก.รวมสินชื่นชอบการเกษตร ค่ารถเข็นปูน 2 ล้อ 18/0852 9,600.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051972 29/01/62 ส่วนการเงิน
15219 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ค่าบริการขนขยะติดเชื้อสระบุรี IV55763/061261 5,522.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047869 28/01/62 ส่วนการเงิน
15218 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ค่าบริการขนขยะติดเชื้อสระบุรี IV55763/061261 5,522.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047869 28/01/62 ส่วนการเงิน
15217 น.ส.สุพรรษา บำรุงวงค์ วัสดุงานบ้าน IV1812-002 73,830.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051869 17/01/62 ส่วนการเงิน
15216 นายอนันตชัย อนันพิพัฒนกูล ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 119/2 5,838.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051870 17/01/62 ส่วนการเงิน
15211 นายณรงค์ฤธิ์ สบบง บำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนทางไกล BL2018120001 147,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051873 17/01/62 ส่วนการเงิน
15210 บจก.ริโก้(ประเทศไทย) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว 6703035 85,998.50 ธนาคารกรุงเทพ/00051874 17/01/62 ส่วนการเงิน
15206 หจก.รวมสินชื่นชอบการเกษตร ค่าวัสดุทางการเกษตร 17/0806,17/0807,02/0058 198,980.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051786 21/01/62 ส่วนการเงิน
15204 นายสวัสดิ์ พัวตระกูล ค่าไม้ยูคาลิปตัส 04/156 12,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051788 21/01/62 ส่วนการเงิน
15199 บจก.เอ็มเฟส โซลูชั่น จ้างพัฒนาระบบ MFU Smart Life ฺBL2018090007 60,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051859 17/01/62 ส่วนการเงิน
15193 นายสนั่น สรีใจ วัสดุเครื่องแต่งกาย 02/0092 258,155.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051868 17/01/62 ส่วนการเงิน
15191 นายสมเกียรติ แซ่ฉิ่น จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร 135/6727 2,200.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051771 15/01/62 ส่วนการเงิน
15188 นางอุ้มพร สุขสัมฤทธิ์ ค่าวัสดุสำนักงาน 09/0409 72,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047849 17/01/62 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร