มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 102 รายการ หน้า: [1] 2 3 4 5 6
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
13997 บจก.แม่สลองทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบิน 0924596,0703487,0894431,0934623,0934627,0944679,0884367,0884 75,370.00 ธ.กรุงเทพ/00042116 16/02/61 ส่วนการเงิน
13996 หจก.จันทิมา เชียงราย ทัวร์ ค่าเช่ารถบัส 134,800.00 ธ.กรุงเทพ/00042115 16/02/61 ส่วนการเงิน
13995 นายอำไพ สิงห์อาจ ค่าเสื้อกั๊กจราจร 01-0035 3,800.00 ธ.กรุงเทพ/00042114 16/02/61 ส่วนการเงิน
13994 นายสมชาย ศรีธาราธิคุณ ค่าวัสดุเครื่องกล 32-12 15,000.00 ธ.กรุงเทพ/00042113 16/02/61 ส่วนการเงิน
13993 หจก.เจ วิชั่่น ค่าวัสดุทัตกรรม 1801006 1,900.00 ธ.กรุงเทพ/00042112 16/02/61 ส่วนการเงิน
13992 หจก.เชียงรายเทคโนคอม ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ งวด.1 042501 5,665.00 ธ.กรุงเทพ/00042110 16/02/61 ส่วนการเงิน
13991 บจก.เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 6100266 1,342.60 ธ.กรุงเทพ/00042109 16/02/61 ส่วนการเงิน
13990 บจก.เอส.ดี.ทันตเวช(1988) ค่าวัสดุทันตกรรม 1801-A1464 9,530.00 ธ.กรุงเทพ/05028139 16/02/61 ส่วนการเงิน
13989 นายไชยวัฒน์ ดำรงพงศ์พิพัฒน์ ค่าวัสดุ 2-12,2-08,2-13,2-14 190,240.00 ธ.กรุงเทพ/00041993 15/02/61 ส่วนการเงิน
13988 บจก.โตโยต้าเชียงราย ค่าซ่อมบำรุงรถตู้ 17-03021,18-00010,18-00078 8,872.98 ธ.กรุงเทพ/00041997 15/02/61 ส่วนการเงิน
13987 หจก.ชัชพิมุขการก่อสร้าง ค่าคืนหลักประกันสัญญา สัญญาเลขที่014/2559 19,250.00 ธ.กรุงเทพ/00041999 15/02/61 ส่วนการเงิน
13986 หจก.รุ่งภัทรากรซัพพลาย ค่าวัสดุสำนักงาน 61/00030 24,506.00 ธ.กรุงเทพ/00042101 15/02/61 ส่วนการเงิน
13985 บจก.ดาต้าฟาร์ม ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ งวด.1 2018000003 72,500.00 ธ.กรุงเทพ/00042102 15/02/61 ส่วนการเงิน
13984 บจก.เอส.เค.เครื่องเขียน ค่าวัสดุสำนักงาน 256101/00094 10,032.00 ธ.กรุงเทพ/00042104 15/02/61 ส่วนการเงิน
13983 บจก.เชียงราย โมเดิร์น ดรัก ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา 6102001 7,592.00 ธ.กรุงเทพ/00042105 15/02/61 ส่วนการเงิน
13982 หจก.นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 6101-0085 7,270.00 ธ.กรุงเทพ/00042049 14/02/61 ส่วนการเงิน
13981 หจก.วิรัช ออกซิเจน ค่าระบบก๊าซทางการแพทย์ 6012168,6012307 3,750.00 ธ.กรุงเทพ/00037172 14/02/61 ส่วนการเงิน
13980 บจก.เอ็กซา ซีแลม (สาขาเชียงราย) ค่าจัดจ้างทำทันตกรรม CRBI-1801-000081 41,614.40 ธ.กรุงเทพ/00037171 14/02/61 ส่วนการเงิน
13979 บจก.เชียงราย ยูดี เมดิคอล ค่าตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสี 0043-61010006 89,070.00 ธ.กรุงเทพ/00037170 14/02/61 ส่วนการเงิน
13978 บจก.เครส ฟาร์ม่า ค่าเวชภัณฑ์ยา 6101364 2,250.00 ธ.กรุงเทพ/00037176 15/02/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร