มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 140 รายการ หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14824 น.ส.เพ็ญวิภา วงค์ใฝ ค่าหมึกพิมพ์ DIV0050 6,800.00 ธนาคารกรุงเทพ/00038198 13/09/61 ส่วนการเงิน
14823 บ.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป จำกัด ค่าสารเคมี IV6109010 28,270.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037867 13/09/61 ส่วนการเงิน
14822 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 1162391374,1162421644 12,080.30 ธนาคารกรุงเทพ/00037860 13/09/61 ส่วนการเงิน
14821 บ.แม่สลองทัวร์ จำกัด ค่าตั๋วเครื่องบิน 23-31 ส.ค.2561 24,910.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048657 13/09/61 ส่วนการเงิน
14820 บ.บ้านสวน อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด ค่าวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ 017/0850 16,104.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048655 13/09/61 ส่วนการเงิน
14819 บ.เอส.เค.โอ.เอ เซนเตอร์ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร RM6101390,RM6101181 16,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00015214 13/09/61 ส่วนการเงิน
14818 บ.เชียงรายอีี-ทิคเก็ท ค่าตั๋วเครื่องบิน17 ก.ค.-10 ส.ค.61 79,055.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048698 14/09/61 ส่วนการเงิน
14817 หจก.ไฟร์ เซฟเวอร์เคมีคอล กรุ๊ป ค่าวัสดุประปา 16/0762 34,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048641 12/09/61 ส่วนการเงิน
14816 หจก.รวมสินชื่นชอบการเกษตร ค่าวัสดุการเกษตร 07/0305 100,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048590 12/09/61 ส่วนการเงิน
14815 นายไชยวัฒน์ ดำรงค์พงศ์พิพัฒน์ ค่าวัสดุเครื่องกล 4/37 3,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048589 12/09/61 ส่วนการเงิน
14814 บ.เชียงรายอี-อิคเก็ท ค่าตั๋วเครื่องบิน 23- 31 ส.ค.61 111,560.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048587 12/09/61 ส่วนการเงิน
14813 บ.สิทธิวงค์อาร์ต - เฟรม จำกัด คืนหลักประกันสัญญาเลขที่ 037/2559 20,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048586 12/09/61 ส่วนการเงิน
14812 บ.เอ็มเฟส โซลูชั่น จำกัด จ้างพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ ง.1 BL2018080002 60,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048569 11/09/61 ส่วนการเงิน
14811 หจก.ซิสเต็ม ไมโคร ค่าแบตเตอรี่ SI0001/0755 16,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048568 11/09/61 ส่วนการเงิน
14810 บ.เอกะอะโกร จำกัด ค่าวัสดุการเกษตร IV1808483 51,840.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048566 11/09/61 ส่วนการเงิน
14809 บ.ดาต้าฟาร์ม จำกัด ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่าย INV2018000034 52,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048564 11/09/61 ส่วนการเงิน
14808 น.ส.อังคณา จีระปัญญา ค่าเสื้อโปโลที่ระลึก 20 ปี 21/1027 48,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048563 11/09/61 ส่วนการเงิน
14804 หจก.ที.พี.อี.(2001) คืนหลักประกันสัญญาเลขที่ 038/2559 18,390.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048558 11/09/61 ส่วนการเงิน
14803 บ.เชียงรายอี-อิคเก็ท ค่าตั๋วเครื่องบิน 10-21 ส.ค.61 46,870.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048560 11/09/61 ส่วนการเงิน
14801 บ.นพบุรีการพิมพ์ จำกัด ค่าสมุดคำตอบ IV0001615 35,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048565 11/09/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร