มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 128 รายการ หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14559 บ.ดาต้าฟาร์ม จำกัด ค่าจ้างรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามด้านเว็บไซต์ง.1 INV2018000027 95,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045678 13/07/61 ส่วนการเงิน
14558 หจก.เชียงรายเทคโนคอม ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ง.6 20761/0006 5,665.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045679 13/07/61 ส่วนการเงิน
14557 บ.เพอเฟ็ค เน็ทเวิคแอนด์ ซัพพลาย จำกัด ค่าเช่าซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์สำหรับสถานศึกษา IV2018/268 799,990.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045680 13/07/61 ส่วนการเงิน
14556 นางอนุสรา ตะเพียนทอง ค่าฟิล์มกรองแสง 01/50 65,800.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045682 13/07/61 ส่วนการเงิน
14555 นายไชยวัฒน์ ดำรงพงศ์พิพัฒน์ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4/11 11,860.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045683 13/07/61 ส่วนการเงิน
14554 หจก.ชาตรีนันท์ ค่าปรับปรุงทาสีผนังไม้ตกแต่งภายใน ง.1-2 430,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045684 13/07/61 ส่วนการเงิน
14553 นายประวิทย์ เลาหะวีร์ คืนเงินประกันสัญญา 33,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045685 13/07/61 ส่วนการเงิน
14552 หจก.รุ่งภัทรากรซัพพลาย ค่าวัสดุสำนักงาน IV61/000189 26,664.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045686 13/07/61 ส่วนการเงิน
14551 บ.แม่สลองทัวร์ จำกัด ค่าตั๋วเครื่องบิน 11-25 มิ.ย.61 189,720.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045687 13/07/61 ส่วนการเงิน
14550 บจก.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป ค่าเวชภัณฑ์ยา 6107002 62,990.00 ธ.กรุงเทพ/00037652 16/07/61 ส่วนการเงิน
14549 หกจ.ภิญโญฟาร์มาซี ค่าเวชภัณฑ์ยา 6118728 2,000.00 ธ.กรุงเทพ/00037657 16/07/61 ส่วนการเงิน
14548 หจก.ลานนา พริ้นฟอร์ม ค่าจัดทำใบเสร็จรับเงิน 61/00457 42,000.00 ธ.กรุงเทพ/00037658 16/07/61 ส่วนการเงิน
14547 บจก.พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ ค่าถุงต้มน้ำไฟฟ้า 6107-0002 9,550.00 ธ.กรุงเทพ/00045700 16/07/61 ส่วนการเงิน
14546 นายไชยวัฒน์ ดำรงพงศ์พิพัฒน์ ค่าวัสดุทางก่อสร้างและการเกษตร 4-18,4-19,4-22 214,542.00 ธ.กรุงเทพ/00045702 16/07/61 ส่วนการเงิน
14545 นายพิสุทธิศักดิ์ จงบุญเจือ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2018-DATA004 238,200.00 ธ.กรุงเทพ/00045703 16/07/61 ส่วนการเงิน
14544 หจก.วันคำแสน ค่างานปรับปรุงรางระบายน้ำฝน1-2 ง.1-2 465,641.00 ธ.กรุงเทพ/00045681 13/07/61 ส่วนการเงิน
14543 นายนรชัย เศรษฐรัตนวิมล ค่าหนังสือพิมพ์เดือน พ.ค.61 5-1,5-2 11,675.00 ธ.กรุงเทพ/00045663 12/07/61 ส่วนการเงิน
14542 นายนรชัย เศรษฐรัตนวิมล 0.00 00/00/00 ส่วนการเงิน
14541 นายพิริยะ สุขวัฒน์ คืนหลักประกันสัญญาผู้ประกอบการ(ร้านฟรุ๊ตฟั้นซ์) 10,000.00 ธ.กรุงเทพ/00045660 12/07/61 ส่วนการเงิน
14540 นางฐิติรัตน์ จาวิวิทยานนท์ คืนหลักประกันสัญญาผู้ประกอบการ(ร้านแซบสะออน) 10,000.00 ธ.กรุงเทพ/00045659 12/07/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร