มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 142 รายการ หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
15053 นางอำพร มะโนสุข ค่าซักผ้าเดือน ก.ค.61 19,362.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049884 09/11/61 ส่วนการเงิน
15052 บมจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ค่าวัสดุงานศัลยกรรม 5327670729A 86,777.00 ธนาคารกรุงเทพ/0192427 09/11/61 ส่วนการเงิน
15051 นายโอภาศ จิระพงษ์พันธ์ ค่าวิทยุสื่อสารแบบพกพาขนาด 5 วัตต์ 43/2102 80,000.00 ธนาคารออมสิน/14269292 09/11/61 ส่วนการเงิน
15050 นายณรงค์ฤธิ์ สบบง ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอน ง.2 BL2018090001 82,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049879 08/11/61 ส่วนการเงิน
15049 หจก.เจวิชั่น ค่าวัสดุงานรักษารากฟัน IV181003,IV1808002,IV1810002 14,400.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049878 08/11/61 ส่วนการเงิน
15048 น.ส.ชญาภา ทรัพย์บท ค่าวัสดุสำนักงาน 063/03 68,950.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049877 08/11/61 ส่วนการเงิน
15047 บมจ.เทเวศประกันภัย ค่าเบี้ยประกันภัยสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ 4W/TI4W008863 4,400.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049876 08/11/61 ส่วนการเงิน
15045 บมจ.ดาต้าฟาร์ม ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ง.4 INV2018000039,INV2018000040,INV2018000042,INV2018000041 430,950.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049874 08/11/61 ส่วนการเงิน
15044 บมจ.เอส.เค.โอ เอเซ็นเตอร์ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ RM6102140,RM6102143 530,892.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049872 08/11/61 ส่วนการเงิน
15043 บมจ.เซ็นทรัล โพลีเทรดดิ้ง ค่าเวชภัณฑ์ยา 821138131 1,800.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047731 08/11/61 ส่วนการเงิน
15042 นางพิมพ์ไจ ไลย์ ค่าถุงหูหิ้วอัดลายแลัซองซิปใส 18/081 11,075.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049871 08/11/61 ส่วนการเงิน
15041 บมจ.เชียงใหม่ วีเอ็ม ค่าอุปกรณื วิทยาศาสตร์ IV1809056 36,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049870 08/11/61 ส่วนการเงิน
15040 บมจ.เอส.เค.เครื่องเขียน ค่าวัสดุสำนักงาน IV256110/00095 37,134.40 ธนาคารกรุงเทพ/00049869 08/11/61 ส่วนการเงิน
15039 บมจ.ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) ค่าเวชภัณฑ์ยา 5327838627A 78,000.00 ธนาคารกสิกรไทย/47145753 08/11/61 ส่วนการเงิน
15038 บมจ.เอ.ที.พี.อินเตอร์ เมดิคอล ค่าสติ๊กเกอร์เทอร์มอล 61/735 15,000.00 ธนาคารออมสิน/10867896 07/11/61 ส่วนการเงิน
15037 บมจ.แม่สลองทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบิน 8- 25 ตุลาคม 2561 68,400.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049862 08/11/61 ส่วนการเงิน
15033 บมจ.ซิลลิค ฟาร์มา ค่าเวชภัณฑ์ยา 1162676200 22,202.50 ธนาคารกสิกรไทย/47145747 05/11/61 ส่วนการเงิน
15031 บมจ.เมดิคอล คอนเวอร์เจนซ์ คืนหลักประกันสัญญาเลขที่ 104/2559 29,500.00 ธนาคารออมสิน/10867898 07/11/61 ส่วนการเงิน
15030 บมจ.เอ็กซา ซีแลม ค่าทำที่ครอบฟันและฟันเทียมชนิดติดแน่น 3,240.00 ธนาคารออมสิน/10867897 07/11/61 ส่วนการเงิน
15029 นายนรชัย เศรษฐรัตนวิมล ค่าหนังสือพิมพ์ วารสาร เดือนก.ย.61 11,125.00 ธนาคารออมสิน/10867895 07/11/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร