มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน. 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 100 รายการ หน้า: [1] 2 3 4 5
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14178 บจก.ที.แมน ฟาร์มา ค่าเวชภัณฑ์ยา 6103003229 1,700.00 ธ.กรุงเทพ/00037347 10/04/61 ส่วนการเงิน
14177 บจก.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) ค่าเวชภัณฑ์ยา 8370148638 1,000.00 ธ.กรุงเทพ/00037348 10/04/61 ส่วนการเงิน
14175 บจก.เอส.เอ.(เชียงใหม่) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องโครโทรกราฟชนิดเหลว 61030179 299,600.00 ธ.กรุงเทพ/00043505 09/04/61 ส่วนการเงิน
14174 นางปาณิสรา เชื้อเมืองพาน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว P001/008 66,850.00 ธ.กรุงเทพ/00043504 09/04/61 ส่วนการเงิน
14173 นายฤทธฺิ์รงค์ อุปรา ค่ามูลี่ 14-0676 41,490.00 ธ.กรุงเทพ/00043503 09/04/61 ส่วนการเงิน
14172 บจก.ทีวี(ไทยแลนด์) คืนหลักประกันสัญญา สัญญาเลขที่018/2556 13,299.00 ธ.กรุงเทพ/00043502 09/04/61 ส่วนการเงิน
14171 บจก.ยูเนี่ยน ซายน์ ค่าถุงมือตรวจโรค 61/028054 45,000.00 ธ.กรุงเทพ/00043499 09/04/61 ส่วนการเงิน
14169 บจก.แม่สลองทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบิน 75,935.00 ธ.กรุงเทพ/00043458 04/04/61 ส่วนการเงิน
14168 บจก.เชียงราย ยูดี เมดิคอล ค่าจ้างตรวจวินิจฉัย 0043-61020005 49,850.00 ธ.กรุงเทพ/00037342 04/04/61 ส่วนการเงิน
14165 บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) ค่าเวชภัณฑ์ยา 6103/11896,6103/11897 2,470.00 ธ.กรุงเทพ/00037338 03/04/61 ส่วนการเงิน
14164 หกจ.รวมสินชื่นชอบการเกษตร ค่าวัสดุเกษตร 42-2098,41-2022,41-2023 201,820.00 ธ.กรุงเทพ/00043442 03/04/61 ส่วนการเงิน
14163 หกจ.รวมสินชื่นชอบการเกษตร ค่าวัสดุเกษตร 42-2098,41-2022,41-2023 201,820.00 ธ.กรุงเทพ/00043442 03/04/61 ส่วนการเงิน
14161 นายนรชัย เศรษฐรัตนวิมล ค่าหนังสือ วารสาร เดือน ก.พ.61 2-2,2-1 10,199.00 ธ.กรุงเทพ/00043445 03/04/61 ส่วนการเงิน
14159 บจก.ยูเนี่ยน ซายน์ ค่าสารเคมี 61/027319 26,258.00 ธ.กรุงเทพ/00043448 03/04/61 ส่วนการเงิน
14156 หจก.รวมสินชื่นชอบการเกษตร ค่าวัสดุการเกษตร 42-2099 31,420.00 ธ.กรุงเทพ/00043371 29/03/61 ส่วนการเงิน
14154 น.ส.มาลี พันธุ์ศรีเกตุ ค่าวัสดุไฟฟ้า 57-2825,57-2826 70,820.00 ธ.กรุงเทพ/00043374 29/03/61 ส่วนการเงิน
14151 บจก.เอส.เอ.(เชียงใหม่) ค่าเครื่องวิเคราะห์ไขมัน 61030169 1,450,000.00 ธ.กรุงเทพ/00043343 27/03/61 ส่วนการเงิน
14150 นายพรเทพ กุมภะ ค่าชุดทดลองการจัดการ 208/2561 11,800.00 ธ.กรุงเทพ/00043342 27/03/61 ส่วนการเงิน
14149 บจก.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 6103114,6102119 13,500.00 ธ.กรุงเทพ/00037322 27/03/61 ส่วนการเงิน
14148 บจก.ซิลลิค ฟาร์มา ค่าเวชภัณฑ์ยา 1161589595 30,238.20 ธ.กสิกร/50605747 27/03/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร